Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku

ul. Antoniukowska 9

telefon: 85 65 14 789
e-mail ps44@um.bialystok.pl


Przedszkole  czynne
w godzinach 6:30 - 17:30

 

Możliwość zorganizowania opieki w przedszkolu w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania publicznych jednostek systemu  oświaty:

weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem ,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19  (Dz.U. 2021 poz. 561)

4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

ma obowiązek  zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają dzieci.

Wniosek_o_zorganizowanie_zajec_wychowankowi_przedszkola.pdf

 

 

 

Przedszkole  pracuje w reżimie sanitarnym

PROCEDURA_BEZPIECZENSTWA_W_OKRESIE_PANDEMII_COVID_1_09.2020.pdf

 

 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odbiór dziecka przez upoważnioną na piśmie osobę pełnoletnią zamieszkującą we wspólnym gospodarstwie domowym.
Rodzic/opiekun prawny wypełnia „Upoważnienie do odbioru dziecka”
i dostarcza je do przedszkola. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka dostępny poniżej
 należy go wydrukować, wypełnić i dostarczyć do  placówki.

Upowaznienie_do_odbioru_dziecka.pdf