Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu przedszkole44.bialystok.pl

Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej przedszkole44.bialystok.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego przedszkole44.bialystok.pl

Data publikacji serwisu internetowego: 15.10.2107

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Oświadczenie sporządzono dnia 09.02.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  na adres ps44@um.bialystok.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 85 6514789. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą zakładkę lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Przedszkola Samorządowego Nr 44 w Białymstoku

15-470 Białystok ul. Antoniukowska 9

Przy posesji Przedszkola jest usytuowany parking miejski bez wyznaczonego miejsca dla osób
z niepełnosprawnością.

Obiekt Przedszkola jest dwukondygnacyjny. W obiekcie nie ma wind osobowych.

Wejście główne do budynku wyposażone jest w pochylnię  dla osób poruszających się na wózkach.

Wejście główne znajduje się od frontu budynku, wyposażone jest w drzwi szklane  jednoskrzydłowe otwierane ręcznie; uchwyty znajdują się na wysokości  osób poruszających się na wózku.

Wewnątrz budynku znajduje się:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Przedszkole nie zapewnia dostępu do usługi tłumacza języka migowego, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a lub
w piśmie wypukłym.

Dane kontaktowe do osób udzielających informacji/pomocy: Sekretariat  85 65-14-789

 

Dostępność mobilna

W placówce brak aplikacji mobilnych

 Załączniki: